UVC หลอดไฟฆ่าเชื้อ

แสงยูวีประเภท UV-C มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด (200-280 nm) แต่มีพลังงานสูงสุดและประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อมากที่สุด รังสี UV-C ถูกนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ พื้นผิวและน้ำ แต่แสงยูวีประเภทนี้อันตรายต่อผิวหนังและดวงตามากที่สุด จึงไม่ควรได้รับแสงโดยตรง แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการนำแสง UV-C มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งระบบการนำแสงยูวีที่มีความเข้มข้นของแสงสูงเป็นพิเศษ (UV-C) มาช่วยในการฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัส เราเรียกระบบนี้ว่า Ultraviolet Germicidal Irradiation “UVGI” มีส่วนช่วยในการปกป้องและฆ่าเชื้อโรคได้จริง และมีอนุภาพการทำลายไปจนถึงส่วน DNA ของเชื้อโรค

คุณสมบัติของหลอด UV-C
- สามารถฆ่าเชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรียได้
- ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเชื้อไวรัส
ซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากอากาศไม่บริสุทธิ์
- สามารถช่วยในการป้องกันโรคระบาด และการติดเชื้อในสถานที่ต่างๆ
- สามารถฆ่าเชื้อโรคบนหน้ากากอนามัยและยืดอายุการใช้งานของหน้ากากอนามัย
- ขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์รวมถึงกลิ่นจากควันต่างๆ