Smart Light

Intelligent Light Control System

ปัจจุบันนี้เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นเเนวคิดที่ได้รับการพูดถึงอย่างเเพร่หลาย และถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญของประเทศไทยในการพัฒนายกระดับการเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เมืองอัจฉริยะคือ เมืองที่นำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมันใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา การบริหารจัดการ การอำนวยความสะดวก การลดค่าใช้จ่าย เเละการประหยัดทรัพยากร โดยคำนึงถึงการออกแบบที่ดี เเละการมีส่วนร่วม ของภาคเอกชนเเละภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัยให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน
ด้วยเเนวคิดโคมถนน TRIMAX จึงถูกออกแบบมาอย่างล้ำสมัย เเละได้ประยุกต์นำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาไว้รวมกันโคมถนน TRIMAX คือศูนย์รวมการใช้งานระบบเครือข่ายแบบไร้สาย โดยสามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย เช่น การบริการ Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ เเละการตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยระบบกล้องวงจรปิดออนไลน์โคมถนน TRIMAX สามารถสะท้อนเเนวคิดในการช่วยแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการของสังคมแห่งอนาคต เเละตอบโจทย์ความต้องการของการเป็นเมืองอัจฉริยะ

CONCEPT AND ADAPTATION

เเนวคิดในการทำงานของ iLCS นั้นถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการระบบเเสงสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน เเละสร้างความปลอดภัยในคุณภาพชีวิต คือระบบที่สามารถแสดงข้อมูล เพื่อการปรับปรุงพัฒนาเเละการวัดผล โดยระบบที่ทันสมัย เเละใช้งานได้สะดวกบนเเนวคิดพื้นฐาน “3M”

MEASURING

สามารถตรวจประเมินระดับการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ เช่นปริมาณใช้พลังงานต่อเดือน, ปริมาณการใช้พลังงานต่อวัน , ช่วงเวลาการทำงานของโคมถนน เเละการนำการวัดผลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อปรับการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพของการทำงานมากขึ้น

MONITORING

สามารถแสดงสถานะของโคมเเต่ละตัวที่อยู่ในระบบ iLCS เช่นสถานะเปิด-ปิด ค่าความสว่าง สภาพอากาศ เวลาการทำงานทั้งหมด เเจ้งเตือนกรณีโคมเกิดความผิดปกติ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

MANAGING

สามารถจัดการระบบ iLCS ได้อย่างอิสระ สะดวกรวดเร็ว โดยใช้ข้อมูลจากการวัดผล เเละการแสดงผลของโคมเเต่ละตัวในพื้นที่ต่างๆ มาประยุกต์เพื่อตั้งค่าการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในพื้นที่นั้นๆ
Nikkon Logo
A flagship brand from Success Electronics & Transformer Manufacturer (Success) lighting division specializing in design, integrate and manufacture professional industrial and commercial lighting for both indoor and outdoor applications.

LIGHTING

Success is established since 1980 and we have been the foremost provider of lighting technologies in Malaysia, enabling new and more efficient uses of light in industrial areas that can transform our world both visually and practically. Building on this expertise, NIKKON lighting has pioneered many innovations in industrial lighting and ballast/ lamp systems that designed to save both energy and maintenance cost over the life of operation.

PRODUCTS

NIKKON family of products delivers complete lighting solutions—from components, to lamps, luminaries, and integrated systems—bringing you the utmost in quality. We strive towards the ideal of meeting the needs for now and future. Our luminaries are ready to withstand extreme weather and dusty environment from general indoor lighting applications to outdoor industrial lighting applications, where variety of lighting requirements exist.

COMPANY

Success has been ISO 9001 certified since 1998. It is this philosophy that pushes us to continuously improve our products; to upgrade and innovate. Our ability to meet the customer’s requirements is constantly being evaluated and improved to deliver more efficiency, effectiveness and flexibility to assure their benefit. Considerable investments have been made to upgrade equipment, quality certification and laboratory testing facilities, in particular for our low voltage transformer and lighting sectors.

FACILITIES

Success is pleased to be the first in Malaysia to own the precision Spectroradiometer - a devices designed to measure the spectral power distribution of a light source. From the spectral power distribution, the radiometric, photometric, and colorimetric, quantities of light can be determined in order to measure, characterize, and calibrate light sources for various lighting applications. Our testing facilities including tester for vibration durability, UV radiation exposure, heat fatigue, temperature/ humidity cyclic, LED luminaire lumen depreciation, dust ingress protection, salt fog corrosion and water ingress protection to ensure the reliability and consistency of our luminaire and maximize your expected yield through services provided by our Lighting Engineer and Designer.

SERVICES

Our Complete Solutions Workflow begin from conception all the way to final installation on site. We have amassed the necessary software, hardware & expertise. We can manufacture, as an OEM (Original Equipment Manufacturer), complete systems strictly in accordance with customer specifications, under the customer’s brand. We can generate original designs through specialized 3D systems such as DIALUX to visualize your ideas & manufacture from the ground up applying our ODM (Original Design Manufacturer) capabilities to match - as close to perfection as possible - your compliance, performance & output, sustainability & consumption specifications.

ORIGIN

With the support from our parent company, Success Transformer Corporation Berhad (STC), the first transformer and lighting manufacturing public listed company in Malaysia, NIKKON Industrial products are proudly manufactured in Malaysia to contribute our “Made in Malaysia” approach in top quality manufacturing.