Drug Test

Multi-Drugs of Abuse Urine Test Simple Cup
ชุดตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ ชนิดรวดเร็วรูปแบบถ้วย
สำหรับใช้ตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ ชนิดรวดเร็วรูปแบบถ้วย เป็นอุปกรณ์ทดสอบเชิงจำนวนเพื่อตรวจหาสารเสพติด หรือวัดความเข้มข้นของสารแปลกปลอมที่อยู่ในปัสสาวะ ได้ตั้งแต่ 1 ชนิด หรือมากกว่า โดยถ้วยตรวจปัสสาวะนี้สามารถ ตรวจจับสารเสพติดได้มากถึง 13 ชนิดต่อการตรวจ 1 ครั้ง
ความแม่นยำ 99.8% และ ผ่านการทดสอบและอนุมัติโดย องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา

iFOB Test

ชุดตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ INSTANT-VIEW® plus
เป็นการหาปริมาณโดยวิธี อิมมูนเชิงคุณภาพ เพื่อตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ เพื่อการใช้งานโดยบุคลากรในวิชาชีพและ การใช้โดยไม่ต้องมีใบคำสั่งแพทย์ การวัดค่าเลือดแฝงในอุจจาระ (FOB) จัดเป็นประโยชน์เพราะเป็นเครื่องช่วยในการตรวจเลือดของมนุษย์ในอุจระดังเช่นที่พบได้ในความผิดปรกติของระบบทางเดินอาหาร

- รู้ผลเร็วใน 1 นาที
- ความแม่นยำสูงถึง 99.8%
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- หมายเลขทะเบียน อย.